Пресметка на плата

Програмскиот модул пресметка на плата овозможува изработка на плата на вработените по различни критериуми во зависност од потребите на претпријатието. Покрај пресметка на персоналниот данок во зависност од висината на примањата на секој вработен и пресметката на придонесите, обезбедена е евиденција на дополнителни примања како хранарина, превоз и сл. Начинот на пресметка на основицата може да виде во зависност од стварниот број на работни часови во месецот или пак по просечен број на работни часови. Покрај тоа обезбедена е можност за евиденција на типот на работно време (редовно работно време, боледување, службен пат, годишен одмор итн) за секој вработен, така што основицата автоматски да се пресмета во зависност од бројот на изработени часови од секој тип на работно време со процентуална вредност на бодот за соодветното работно време.

 

Покрај вообичаената пресметка, обезбедени се уште некои дополнителни опции за одредување на основицата:

 

Како резултат за извршената пресметка се печатат следниве извештаи:

 

 Годишни извештаи:

 

Доплнителни примања

 

Дел од извештаите (интерни/екстерни) автоматски се книжат во финансиско книговодство како вирмани за персонален данок, придонеси, нето плата, хранарина, превоз, а останатите на магнетен медиум  (ПДДМП) или по електронски пат (МППП).

Книжењето е автоматско во програмскиот производ финансиско книговодство.